Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông báo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông báo. Hiển thị tất cả bài đăng

19.10.21

Notify! Successfully completed the CareCam software system update and upgrade

Notify! Successfully completed the CareCam software system update and upgrade
According to the information we received from the technical department, the service system for App CareCam and App CareCam Pro has been updated and upgraded successfully .
Therefore, customers can use CCTV using the CareCam App , CareCam Pro into the software to see if the camera has returned to normal .
CareCam Pro sincerely thanks customers for their interest in using our products and services.
Is pleased to announce
BQT CareCam.Pro

Thông báo! Hoàng Tất việc cập nhật nâng cấp hệ thống phần mềm CareCam, CareCam.Pro

Thông báo! Hoàng tất thành công việc cập nhật nâng cấp hệ thống phần mềm CareCam

Theo như thông tin chúng tôi nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì hiện nay hệ thống cung cấp dịch vụ cho App CareCam, App CareCam Pro đã được cập nhật, nâng cấp hoàng tất thành công xong rồi.
Vì thế Quý khách hàng có thể sử dụng Camera Quan sát dùng App CareCam, CareCam Pro vào phần mềm để xem camera đã hoạt động trở lại bình thường.
CareCam Pro chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

Trân trọng thông báo
BQT CareCam.Pro

18.10.21

CareCam Camera viewing software, CareCam.Pro on PC, computer

CareCam Camera viewing software, CareCam.Pro on PC, computer
CareCam Camera viewing software, CareCam.Pro on PC, computer

CareCam The person who understands you best. Remote Video Surveillance: Stay closer to your family.
Motion Detection: Protect your family 24/7. HD Video Playback: Don't let you miss any events.

Notice updating the system software upgrade CareCam

Notice updating the system software upgrade CareCamNotice updating the system software upgrade CareCam
According to the information we received, the service provider system for App CareCam and App CareCam Pro is currently being updated and upgraded throughout the system. Therefore, customers who are using CCTV using the CareCam App , CareCam Pro will not be able to access the software to view the camera.

According to the plan to upgrade and update the system, tomorrow (October 19, 21) the camera system and software will return to normal.

During the system upgrade, update you do not need to do anything.

Customers who are using the App should not log out, delete the camera, delete the software, register an account, retrieve the password, ... as well as the camera should not Reset the camera to reinstall. All things should stay the same.

After the system is upgraded and updated, you will use it back to normal.

Is pleased to announce
BQT website CareCam.Pro

Thông báo cập nhật nâng cấp hệ thống phần mềm CareCam

Thông báo cập nhật nâng cấp hệ thống phần mềm CareCam

Thông báo Cập Nhật hệ thống CareCam

Theo như thông tin chúng tôi nhận được thì hiện nay hệ thống cung cấp dịch vụ cho App CareCam, App CareCam Pro đang được cập nhật, nâng cấp trên toàn hệ thống. Vì thế nên Quý khách hàng đang sử dụng Camera Quan sát dùng App CareCamCareCam Pro sẽ không thể vào phần mềm để xem camera được.

Theo như kế hoạch ngâng cấp, cập nhật hệ thống thì vào ngày mai (19.10.21) hệ thống camera, phần mềm sẽ hoạt đọng trở lại bình thường.

Trong thời gian hệ thống nâng cấp, cập nhật Quý khách không cần phải làm gì cả.

Quý khách hàng đang sử dụng App không nên đăng xuất, xoá camera, xoá phần mềm, đăng ký tài khoảng, lấy lại mật khẩu,... cũng như camera không nên Reset camera để cài lại. Tất cả điều nên giữ nguyên.

Sau khi hệ thống nâng cấp, cập nhật xong Quý khách sẽ sử dụng trở lại bình thường.

Trân trọng thông báo

BQT website CareCam.Pro